Archief voor Bestuur

Stem op onze club: Rabobank Clubkas Campagne

Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De echte winst van clubs, stichtingen en verenigingen. Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst aan verenigingen door het hele land. Zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze wereld, buurt voor buurt, beter maken.

Rabobank. Growing a better world together.

Het bestedingsdoel van RTV is “Een bijdrage in de kosten van de verbouw van het bestaande clubhuis of bouw van een nieuw clubhuis ”

.

.

Stemmen gaat eenvoudig via www.clubkascampagne.nl. Inloggen is niet nodig, de per post ontvangen stemcode invullen volstaat.

Door linksboven ‘Riethoven’ in te vullen, krijgt u gelijk een overzicht van alle deelnemende clubs in ons dorp, waaronder RTV.

De stemperiode loopt van 27 september tot en met 11 oktober 2019.

Alvast dank voor uw stem!

Uitnodiging ‘Dank voor jullie bijdrage in 2018 aan RTV’, zaterdag 24 november 16 uur

Beste ,

Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om onze mooie tennisvereniging gaande te houden!

De waardering voor de vrijwilligers bijdrage is groot.

Om deze waardering te laten blijken willen we ook dit jaar de vrijwilligers van harte uitnodigen voor het jaarlijkse vrijwilligersfeestje op onze club.

Op zaterdagavond 24 november vanaf 16.00 uur, onder het genot van een hapje en drankje.

De vrijwilligers hebben inmiddels via de email een uitnodiging ontvangen.

Elke vrijwilliger is ons even waardevol en alle vrijwilligers zijn van harte welkom!

Mocht u als vrijwilliger de uitnodiging niet hebben ontvangen, kunt u zich a.u.b. alsnog aanmelden bij de voorzitter, of reageren op dit bericht?

Met sportieve groet,

Daniel Santilli.

P.S.

Zaterdag ruimen wij ook het opberghok op. Hier staan oude spullen in.
Wat overblijft brengen we naar de milieustraat.

Diegene die nog wat uit wil zoeken kan zaterdag om 14.00 uur komen kijken.

Clubkampioenschappen RTV

Beste ,

Zoals we de laatste paar jaar gewend zijn wordt er in september, door zowel de jeugd als de volwassenen, sportief gestreden om de titel clubkampioen te worden. Helaas heeft de organisatie door persoonlijke omstandigheden moeten besluiten dat het dit jaar niet door kan gaan. Jammer voor iedereen maar het is niet anders.

.

Volgend jaar gaan we er weer een gezellige happening van maken.

Mocht je het leuk vinden om je steentje hieraan bij te dragen dan is je hulp van harte welkom. Laat dit dan weten aan de organisatie.

Groeten Paul en Odette

In Memoriam Hans Izeboud

Algemene ledenvergadering 22 maart 2018 20.00-21.30 uur

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring verslag ledenvergadering 14 maart 2017
 4. Jaarverslagen 2016 en 2017 / benoeming kascommissie 2018
 5. Toekomst onze club
 6. Organisatie
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Toelichting:

* Verslag ledenvergadering 2017, staat op de website onder ‘Senioren’.

* Per 1 april 2018 treedt af Henk van Tongeren, nieuwe penningmeester is Pieter Intven

* Per 1 september 2017 is afgetreden Erik Kox er is nog geen nieuwe secretaris, is wel noodzakelijk conform statuten

* Per 1 september 2017 is aangetreden Henk van der Heijden als verantwoordelijk voor technische zaken en parkonderhoud

* Naar aanleiding vergadering vorig jaar, kopje ‘RTV: Een vereniging voor en met elkaar’: Is er een overzicht gemaakt van de noodzakelijke werkzaamheden en is deze naar de leden toegestuurd om in te vullen

* Bij agendapunt 5 en 6 evalueren wij gezamenlijk de ingezette visie

* Zie voor meer info notulen ledenvergadering vorig jaar, agendapunt 9

Komt allen en praat mee!

Hier vind u het verlag van de vergadering.

Parkbeheer activiteiten

Beste ,

Onze vereniging bestaat al vele jaren uit enthousiaste leden die graag mee willen helpen bij de invulling van de vele werkzaamheden die nou eenmaal aan het runnen van een dergelijke vereniging met tennisbanen, clubhuis etc. verbonden zijn. Helaas moet ook gezegd worden dat door omstandigheden niet iedereen daartoe zijn steentje bijdraagt waardoor de lasten op (te) weinig schouders neerkomen.

In de jaarvergadering d.d. 29-3-2017 is door de aanwezigen vastgesteld en dat door deze ‘zelfwerkzaamheden’ de contributie bij de RTV als erg ‘laag’ kan worden betiteld. Deze contributie mag zelfs laagdrempelig worden genoemd waardoor een lidmaatschap qua bedrag niet direct als breekpunt mag/hoeft te worden gezien. Ook hebben de aanwezige leden aangegeven dit graag te willen houden en dat van iedereen een bijdrage verlangd mag worden in het verrichten van de werkzaamheden met uitzondering van enkele vrijgestelde groepen zoals o.a. leden die geblesseerd zijn, ziek of (te) hoge leeftijd etc.

Om aan dit voornemen gevolg te kunnen geven vragen wij elk lid op onderstaande lijst aan te geven aan welke werkzaamheden hij/zij een bijdrage wil leveren in het tennisjaar 2018, waarbij zo goed mogelijk is geprobeerd om de periodiciteit van de activiteit weer te geven. Als zodanig is daarbij vermeld hoeveel tijd men naar inschatting ongeveer kwijt is bij de verrichting van deze werkzaamheden.

Op deze manier kunnen we vaststellen op wie wij een beroep kunnen doen en bij welke activiteit. Ook hopen we dat diverse leden aan meerdere activiteiten willen deelnemen. Daarnaast blijven er natuurlijk nog veel overige taken over die slechts eenmalig ingevuld hoeven te worden en/of liggen op het bestuurlijke- of specialistische vlak. Aangenomen is dat die niet door de leden kunnen/zullen worden ingevuld. Deze activiteiten zijn dus niet op de lijst vermeld. Mochten er op de opsomming activiteiten ontbreken die naar uw mening goed te doen of in te vullen zijn, gelieve deze dan verder aan te vullen op onderstaande lijst.

Activiteit Frequentie Ingeschatte tijd Aantal keer (in te vullen en tevens welke maanden/periode
Bardienst

*****zie toelichting onderstaand.

2x per jaar ± 5 uur per keer = per ingetekende week
Grote schoonmaak clubhuis zoals texen etc. 2x per jaar 3 uur per keer =  ± 6 uur per jaar
Parkbeheer algemeen zoals snoeien, bladeren opruimen, vegen etc. 4x per jaar 2,5 uur per keer =  ± 10 uur per jaar
Helpen bij organisatie van toernooien/maken van speelschema’s etc. ± 6 toernooien per jaar ±15 uur per jaar
Secretariaatsfunctie 10 x maandelijks overleg+notulen ± 20 uur per jaar
Commissielid jeugd en of senioren Helpen bij de organisatie van jeugd- en senioren competities etc. ± 15-20 uur per jaar
Back up interne competitie ± 12 uur per jaar
Suggesties om zelf op te noemen (zie op de RTV-website voor de opgesomde werkzaamheden). Zelf te benoemen activiteiten welke en frequentie! Zelf te benoemen hoeveel uur je daaraan mee wilt helpen en frequentie

****Toelichting bardienst:
– De bardienst wordt in beginsel per week afgesproken/gedraaid met 2 leden die gezamenlijk de bardienst per week invullen Dit betekent dat ieder 2 avonden (eventueel alleen) voor zijn/haar rekening neemt. Echter eventuele afwijkingen op deze basis kunnen óók worden besproken/voorgesteld bij het invullen van de activiteiten ( bijv. 2 vaste avonden in verschillende weken).
– De vergoeding ad € 15,00 per dienst wordt automatisch 2x per jaar teruggestort op basis van het getekende en ingevulde kantinedienstformulier en kan/mag niet worden verrekend met de jaarlijkse contributiebijdrage.
Dit overzicht wordt aan u gemaild en/of per brief bezorgd. Gelieve deze per omgaande in te vullen en te retourneren. We willen voor 1 april een indeling ‘rond’ hebben van leden die bereid zijn om aan een activiteit deel te nemen. We rekenen op jullie positieve opstelling!
Retour aan:
– of retour aan het versturende E-mail adres
– of bij de Penningmeester (Dorpsstraat 11 c)
– of inleveren in de kantine van de RTV ( een speciale doos zal daarvoor worden neergezet als brievenbus).
Wij danken u hartelijk voor de response en hopen dat we, samen met jullie, weer een fantastisch tennisjaar mogen beleven en waarbij we kunnen genieten van een goed functionerende club waarvoor we iedereen zijn/haar hulp nodig hebben.

Klik op onderstaande link om het invulformulier als PDF te downloaden, zodat u deze kunt uit printen en invullen:

Parkbeheeractiviteitenbrief.pdf

Contributie 2018

Riethoven, 2-2018

Beste ,

Middels dit schrijven breng ik je op de hoogte van de contributiebijdrage voor het tennisseizoen 2018, dat vanaf 1 januari jl. is begonnen.

Ik verzoek je vriendelijk de jaarlijkse bijdrage voor 10 maart a.s. over te maken op banknummer: NL81RABO 0143892762  ten name van de Riethovense Tennis Vereniging, graag met vermelding voor wie er betaald wordt.

De contributie opbouw is als volgt:

Juniorlid                                 € 43–

Seniorlid                                 € 90,–

De bijdrage voor seniorleden is inclusief € 15,00  kantinebijdrage welke apart zal worden teruggestort in juli a.s. bij uitgevoerde kantinedienst. Ditzelfde geldt voor de 2e helft van dit jaar, welke zal worden teruggestort in december a.s.

Wellicht ten overvloede:

 • In de ledenvergadering eind 2014 is er een wijziging doorgevoerd ten aanzien van de contributie.

Besloten is om enerzijds te komen tot een gezinslidmaatschap maar anderzijds tot het schrappen van de bijdrage aan de jeugd als gevolg van het volgen van zomer- en wintertraining.

Het gezinslidmaatschap houdt in dat als beide ouders betalend lid zijn, dat dan de kinderen (juniorleden) niet langer hoeven te betalen voor het lidmaatschap. Als een van de ouders betalend lid is, hoeft er nog maar voor een junior betaald te worden. Het moment van overgang van junior naar senior is dit jaar in lijn gebracht met de manier waarop de KNLTB hiermee omgaat:

Junior: ben je tot het jaar waarin je 18 wordt.
Senior: ben je met ingang van het jaar waarin je 18 wordt.

 • De ledenpas 2018 van de KNLTB, welke je nodig hebt om speelgerechtigd af te hangen op het sportpark, is beschikbaar in de kantine om op te halen, zodra je betaling is ontvangen.

Ik wens je veel tennisplezier toe.

Pieter Intven

Penningmeester RTV (vanaf 1-4-2018)

Jeugd en Senior clubkampioenschappen 2017

Beste ,

Van 18 t/m 24 september zullen de Jeugd en Senior clubkampioenschappen worden georganiseerd.

Door de weeks vanaf 17 uur en op woensdag-en vrijdagmiddag hele middag.

Zaterdag en zondag zullen de finalerondes gespeeld gaan worden.

In overleg met het bestuur is afgesproken dat de Clubkampioenschappen (CKS) centraal zullen staan deze week. Dit betekent dat de CKS voorrang heeft op alle andere activiteiten.

Dus als er veel inschrijvingen zijn en er zijn 4 banen nodig op een bepaald tijdstip dan kan niemand gebruik maken vd banen om vrij te tennissen.

Als de planning rond is (1 week van te voren) dan hebben we inzicht in baanbezetting. Dan worden de banen met tijdstip wat vrij is bekend gemaakt via de website en afhangbord zodat men evt vrij kan tennissen. De trainers zijn op de hoogte en zij communiceren zelf als het bekend is of de les evt door kan gaan.

Uiteraard hopen wij op vele inschrijvingen zodat het een gezellige, sfeervolle en sportieve week op het tennispark zal zijn. Mocht je niet kunnen of willen deelnemen wordt het altijd erg gewaardeerd als je een kijkje komt nemen om de Jeugdspelers en Seniorleden aan te moedigen tijdens hun wedstrijden.

Verslag van de algemene ledenvergadering RTV dd. 14 maart 2017.

Aanwezig bestuur: Daniel, Henk, Odette, Erik. Maria is afwezig.

Aantal aanwezige leden: 26

 1. Opening om 20.05 uur.

De voorzitter bedankt voor ieders aanwezigheid

 1. Ingekomen/mededelingen

Rabobank clubactie: graag op de vereniging stemmen en ruchtbaarheid aangeven

40% van de leden heeft inmiddels de contributie voldaan.

 1. De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
 1. Financiën. Han en Toon hebben het financieel jaarverslag over 2015 goedgekeurd. De inkomsten waren lager i.v.m. extra investeringen

Over 2016 is een overschot van €4000 geboekt (minder investeringen).

M.b.t. 2017 bestaat hetzelfde beeld. Het aantal leden stabiliseert zich.

De kascommissie voor 2016 zal bemand worden door Henk en Pieter.

 1. Activiteiten jeugd. Odette geeft voldoende ondersteuning te hebben van ouders en de trainers. Er zijn geen nieuwe aanmeldingen voor de jeugdcommissie. Elf nieuw jeugdleden hebben zich ingeschreven.

Senioren: op 23 april wordt het gezelligheid/kennismakingstoernooi georganiseerd. Inschrijving mogelijk voor nieuwe en ook oud-leden. Men mag 1 introducee meenemen.

John Kennis organiseert het.

Seniorenswitch: 4 maal per jaar vanaf 16 jaar. Groot Bergeijk organiseert het. Het wordt als een gezellig toernooi ervaren. Compliment aan John voor de organisatie.

 1. Sponsoring. Erwin heeft zich afgemeld. Het kost te veel tijd en ervaart te weinig ondersteuning van de leden. Oproep van het bestuur voor invulling van de vacante functie.
 1. LED: voordelen zijn dat het beter is voor de ogen, genot van het spelen neemt toe, bespaart kosten. Gerekend over 15 jaar zou de besparing €16.000 bedragen. Nadeel is dat de lichtmasten van de banen 1 en 2 vervangen moeten worden. De subsidie is beperkt. De gemeente wil een rol spelen; wat is nog niet duidelijk. De meerderheid van de leden spreekt zich uit om dit verder te gaan onderzoeken. Coöperatiefonds van de ROBO is een optie; een deel van de werkzaamheden moet dan wel door vrijwilligers uitgevoerd worden. Pieter Intven stelt voor om de terugverdientijd te berekenen over een kortere termijn (7/8 jaren).
 1. Contributie: Unaniem wordt het voorstel aangenomen om de jeugd die zich aanmeldt na 1 juli half contributiebijdrage te vragen (idem regeling zoals bij de senioren).

 

 1. Toekomst RTV .

 

Gesprekspunten:

 • Helpt meer contributie om meer betrokkenheid te creëren, b.v. t.a.v. de kantinedienst? Ga je meer commerciële diensten inhuren? Effect op de contributie?
 • Het verenigingsidee is in gevaar.
 • Leden willen steeds meer “bediend” worden.
 • Moet je verplichting t.a.v. taken gaan invoeren? Hoe werkt dat bij andere verenigingen?
 • Meerderheid van de leden geeft aan voor een roulatieschema te zijn t.a.v. van allerlei taken binnen de verening. Belangrijk ook niet aanwezige leden te raadplegen. Een commissie zal dit voorstel verder uitwerken.

Samenvatting van de belangrijkste zaken:

 1. Samenstellen van een lijst met alle voorkomende taken/werkzaamheden. Henk Helle en Germien Kennis
 2. Samenstellen van een lijst met alle beschikbare leden. Daarbij aangeven wanneer betreffende leden beschikbaar zijn. Veel verenigingen werken al met een roulatiesysteem. Daarmee kan de contributie laag gehouden worden. Verzoek aan Hélène i.s.m. Henk Helle en John Kennis
 3. Digitale planning onderzoeken. Even wachten
 4. Sociale controle op de uitvoering Eerst pnt. 2 en 3 realiseren.
 5. Belang om de vereniging aantrekkelijker te maken. Contact met Angelique van Beek i.s.m. Wilma Tops.
 6. Belangrijk is om kansen te zien; later komen eventuele consequenties van keuzes aan de orde.
 7. Belangrijk is het ouderwets persoonlijke lobbyen weer een plek te geven.
 8. Communicatie: Peter van der Horst is verantwoordelijk voor de techniek, niet voor de content. Opmerking van een der leden is dat het boekje vroeger goed werkte. Het bestuur roept iemand op om verantwoordelijk te worden voor de content op de website. De meerderheid van de aanwezig leden vindt het prettig rechtstreeks via de mail berichten te krijgen met een link naar de website.
 1. Bestuursverkiezing. Het voltallige bestuur treedt per 1 september af. Pieter Intven stelt voor de wijzigingen in het bestuur geleidelijk te doen en stelt zich tevens voor de periode van max. 3 jaar beschikbaar als penningmeester. Henk van der Heijden stelt zich beschikbaar voor de functie bestuurslid technische commissie voor de max. duur van 3 jaar. Door de ledenvergadering wordt de kandidatuur unaniem goedgekeurd. Ook andere leden moeten gepolst worden voor het bekleden van een bestuursfunctie.

 

 1. Rondvraag. De statuten moeten nagekeken worden of het toegestaan is dat 2 bestuursleden uit één familie komen.

 

 1. Sluiting van de vergadering: 22.25 uur.

RTV met en voor elkaar, samen aan de slag!

Beste ,

Tijdens de ledenvergadering hebben we samen gepraat over kansen en bedreigingen en over de toekomst van onze club.

Met name is overlegd over de vraag of we meer werkzaamheden wensen te gaan uitbesteden of zelf blijven doen.

Het antwoord van de leden was dat RTV een vereniging ‘met en voor elkaar’ dient te zijn, met laag lidgeld en lage consumptieprijzen.

Door dit goed te organiseren samen, komt iedereen eerlijk aan bod en heeft onze vereniging een toekomst !!

Bij andere sportverenigingen bijvoorbeeld maakt iemand een roulatieschema.

Dit kan gaan om wie er om beurt rijdt of wie de shirts voor het team wast of iets opruimt.

Het klinkt heel gewoon, maar toch hebben wij deze vanzelfsprekendheid nu nog niet bij onze club.

Het plan is: We willen nu starten met het opzetten van een roulatieschema waarin alle leden aan bod komen, zowel volwassenen, als misschien ook wel oudere jeugd. Hiervoor proberen we eerst alle noodzakelijke en relevante taken/rollen duidelijk te krijgen, men mag straks dus niet het gevoel krijgen de eigen kostbare vrije tijd nutteloos te besteden… Vervolgens gaan we ons ledenbestand benaderen en iedereen raadplegen.

Het meer betrekken van onze leden bij de club via een roulatieschema heeft ook de volgende voordelen:

– Ouderen blijven hierdoor langer actief betrokken bij de club, en de oudere jeugd doet eerder ervaring op met organiseren.

– Ook helpt dit om nieuwe leden makkelijker te laten kennismaken met andere leden uit onze vereniging

– Leden die met eigen vaste groepjes afspreken komen nu in de gelegenheid om ook andere leden te ontmoeten

Tijdens ledenvergadering is afgesproken:

– We maken een lijst met alle belangrijke taken en werkzaamheden/rollen (Germien Kennis samen met Henk Helle)

– Vanuit de ledenlijst worden al onze leden benaderd om in te stemmen met het roulatieschema. Met name ook om aan te geven wanneer men zelf beschikbaar is en een voorkeur uit te spreken voor welke taken men zelf wenst bij te dragen (Henk Helle en John Kennis).

– Een overzicht maken waar kansen liggen om onze club leuker en aantrekkelijker te maken, voor onszelf, maar ook voor nieuwe toekomstige leden en sponsoren. (Angelique van Beek samen met Wilma Tops)

Het is een voorzichtige start. Langzaam maar zeker zal het meer vorm krijgen. Ik hoop op uw allen steun !

Met sportieve groet,

Daniel Santilli