Archief voor Bestuur

Tennisclub dicht van 15 maart 18u t/m tenminste 6 april.

Beste leden,

Het kabinet heeft besloten dat onze tennisclub dicht moet van 15 maart 18u t/m tenminste 6 april. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De KNLTB roept ons daarom op alle activiteiten te staken en het tennispark en clubhuis te sluiten. Hieronder vallen ook trainingen en vrij tennissen.

Alle sportevenementen waaronder de competitiewedstrijden en toernooien worden afgelast tenminste t/m 6 april in heel Nederland.

Dit houdt in dat voor ons de volgende evenementen niet doorgaan:
• De (eerste) speeldag van de Rode en Oranje competitie op 22 of 29 maart
• De eerste speeldag van de KNLTB Voorjaarscompetitie Landelijk op 4, 5 en 6 april
• RTV voorjaarstoernooi op 5 april
• Open Toernooien en Junioren Tour Toernooien

Het kabinet heeft ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep ondersteunt onze tennisclub. Daarmee vervallen alle clubbijeenkomsten zoals overleggen en vergaderingen, waaronder de:

• RTV ledenvergadering op 26 maart

Actuele informatie van KNLTB is te lezen op:
https://centrecourt.nl/actueel/nieuws/2020/03/update-tennis-en-het-coronavirus/

Met sportieve groet,

Namens het bestuur,

Daniel Santilli

Jaarvergadering op donderdag 26 maart om 20.00 uur.

De jaarvergadering is uitgesteld, nieuwe datum is nog niet bekend….

Als verandering op voorgaande jaren wensen we de ALV dit jaar maximaal te beperken tot een korte presentatie van onze jaarcijfers en benoeming van de nieuwe kascommissie.

Direct gevolgd door gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Dat iedereen zo met elkaar ontspannen kan praten over het reilen en zeilen op onze tennisvereniging. Zo ook ideeën samen opdoen voor de toekomst.

Jeugd, jong en oud, allen zijn welkom.

We hopen jullie allen te kunnen ontmoeten en spreken!

Het bestuur

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Goedkeuring verslag ledenvergadering 28 maart 2019
4. Jaarverslag 2019 / benoeming kascommissie 2020
5. Rondvraag
6. Sluiting

Verslag Algemene Ledenvergadering Riethovense Tennis Vereniging 28 maart 2019.

Stem op onze club: Rabobank Clubkas Campagne

Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De echte winst van clubs, stichtingen en verenigingen. Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst aan verenigingen door het hele land. Zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze wereld, buurt voor buurt, beter maken.

Rabobank. Growing a better world together.

Het bestedingsdoel van RTV is “Een bijdrage in de kosten van de verbouw van het bestaande clubhuis of bouw van een nieuw clubhuis ”

.

.

Stemmen gaat eenvoudig via www.clubkascampagne.nl. Inloggen is niet nodig, de per post ontvangen stemcode invullen volstaat.

Door linksboven ‘Riethoven’ in te vullen, krijgt u gelijk een overzicht van alle deelnemende clubs in ons dorp, waaronder RTV.

De stemperiode loopt van 27 september tot en met 11 oktober 2019.

Alvast dank voor uw stem!

Uitnodiging ‘Dank voor jullie bijdrage in 2018 aan RTV’, zaterdag 24 november 16 uur

Beste ,

Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om onze mooie tennisvereniging gaande te houden!

De waardering voor de vrijwilligers bijdrage is groot.

Om deze waardering te laten blijken willen we ook dit jaar de vrijwilligers van harte uitnodigen voor het jaarlijkse vrijwilligersfeestje op onze club.

Op zaterdagavond 24 november vanaf 16.00 uur, onder het genot van een hapje en drankje.

De vrijwilligers hebben inmiddels via de email een uitnodiging ontvangen.

Elke vrijwilliger is ons even waardevol en alle vrijwilligers zijn van harte welkom!

Mocht u als vrijwilliger de uitnodiging niet hebben ontvangen, kunt u zich a.u.b. alsnog aanmelden bij de voorzitter, of reageren op dit bericht?

Met sportieve groet,

Daniel Santilli.

 

P.S.

Zaterdag ruimen wij ook het opberghok op. Hier staan oude spullen in.
Wat overblijft brengen we naar de milieustraat.

Diegene die nog wat uit wil zoeken kan zaterdag om 14.00 uur komen kijken.

Clubkampioenschappen RTV

Beste ,

 

Zoals we de laatste paar jaar gewend zijn wordt er in september, door zowel de jeugd als de volwassenen, sportief gestreden om de titel clubkampioen te worden. Helaas heeft de organisatie door persoonlijke omstandigheden moeten besluiten dat het dit jaar niet door kan gaan. Jammer voor iedereen maar het is niet anders.

.

Volgend jaar gaan we er weer een gezellige happening van maken.

Mocht je het leuk vinden om je steentje hieraan bij te dragen dan is je hulp van harte welkom. Laat dit dan weten aan de organisatie.

 

Groeten Paul en Odette

In Memoriam Hans Izeboud

Algemene ledenvergadering 22 maart 2018 20.00-21.30 uur

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Goedkeuring verslag ledenvergadering 14 maart 2017
  4. Jaarverslagen 2016 en 2017 / benoeming kascommissie 2018
  5. Toekomst onze club
  6. Organisatie
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Toelichting:

* Verslag ledenvergadering 2017, staat op de website onder ‘Senioren’.

* Per 1 april 2018 treedt af Henk van Tongeren, nieuwe penningmeester is Pieter Intven

* Per 1 september 2017 is afgetreden Erik Kox er is nog geen nieuwe secretaris, is wel noodzakelijk conform statuten

* Per 1 september 2017 is aangetreden Henk van der Heijden als verantwoordelijk voor technische zaken en parkonderhoud

* Naar aanleiding vergadering vorig jaar, kopje ‘RTV: Een vereniging voor en met elkaar’: Is er een overzicht gemaakt van de noodzakelijke werkzaamheden en is deze naar de leden toegestuurd om in te vullen

* Bij agendapunt 5 en 6 evalueren wij gezamenlijk de ingezette visie

* Zie voor meer info notulen ledenvergadering vorig jaar, agendapunt 9

Komt allen en praat mee!

Hier vind u het verlag van de vergadering.

Parkbeheer activiteiten

Beste ,

Onze vereniging bestaat al vele jaren uit enthousiaste leden die graag mee willen helpen bij de invulling van de vele werkzaamheden die nou eenmaal aan het runnen van een dergelijke vereniging met tennisbanen, clubhuis etc. verbonden zijn. Helaas moet ook gezegd worden dat door omstandigheden niet iedereen daartoe zijn steentje bijdraagt waardoor de lasten op (te) weinig schouders neerkomen.

In de jaarvergadering d.d. 29-3-2017 is door de aanwezigen vastgesteld en dat door deze ‘zelfwerkzaamheden’ de contributie bij de RTV als erg ‘laag’ kan worden betiteld. Deze contributie mag zelfs laagdrempelig worden genoemd waardoor een lidmaatschap qua bedrag niet direct als breekpunt mag/hoeft te worden gezien. Ook hebben de aanwezige leden aangegeven dit graag te willen houden en dat van iedereen een bijdrage verlangd mag worden in het verrichten van de werkzaamheden met uitzondering van enkele vrijgestelde groepen zoals o.a. leden die geblesseerd zijn, ziek of (te) hoge leeftijd etc.

Om aan dit voornemen gevolg te kunnen geven vragen wij elk lid op onderstaande lijst aan te geven aan welke werkzaamheden hij/zij een bijdrage wil leveren in het tennisjaar 2018, waarbij zo goed mogelijk is geprobeerd om de periodiciteit van de activiteit weer te geven. Als zodanig is daarbij vermeld hoeveel tijd men naar inschatting ongeveer kwijt is bij de verrichting van deze werkzaamheden.

Op deze manier kunnen we vaststellen op wie wij een beroep kunnen doen en bij welke activiteit. Ook hopen we dat diverse leden aan meerdere activiteiten willen deelnemen. Daarnaast blijven er natuurlijk nog veel overige taken over die slechts eenmalig ingevuld hoeven te worden en/of liggen op het bestuurlijke- of specialistische vlak. Aangenomen is dat die niet door de leden kunnen/zullen worden ingevuld. Deze activiteiten zijn dus niet op de lijst vermeld. Mochten er op de opsomming activiteiten ontbreken die naar uw mening goed te doen of in te vullen zijn, gelieve deze dan verder aan te vullen op onderstaande lijst.

 

Activiteit Frequentie Ingeschatte tijd Aantal keer (in te vullen en tevens welke maanden/periode
Bardienst

*****zie toelichting onderstaand.

2x per jaar ± 5 uur per keer = per ingetekende week
Grote schoonmaak clubhuis zoals texen etc. 2x per jaar 3 uur per keer =  ± 6 uur per jaar
Parkbeheer algemeen zoals snoeien, bladeren opruimen, vegen etc. 4x per jaar 2,5 uur per keer =  ± 10 uur per jaar
Helpen bij organisatie van toernooien/maken van speelschema’s etc. ± 6 toernooien per jaar ±15 uur per jaar
Secretariaatsfunctie 10 x maandelijks overleg+notulen ± 20 uur per jaar
Commissielid jeugd en of senioren Helpen bij de organisatie van jeugd- en senioren competities etc. ± 15-20 uur per jaar
Back up interne competitie ± 12 uur per jaar
Suggesties om zelf op te noemen (zie op de RTV-website voor de opgesomde werkzaamheden). Zelf te benoemen activiteiten welke en frequentie! Zelf te benoemen hoeveel uur je daaraan mee wilt helpen en frequentie

****Toelichting bardienst:
– De bardienst wordt in beginsel per week afgesproken/gedraaid met 2 leden die gezamenlijk de bardienst per week invullen Dit betekent dat ieder 2 avonden (eventueel alleen) voor zijn/haar rekening neemt. Echter eventuele afwijkingen op deze basis kunnen óók worden besproken/voorgesteld bij het invullen van de activiteiten ( bijv. 2 vaste avonden in verschillende weken).
– De vergoeding ad € 15,00 per dienst wordt automatisch 2x per jaar teruggestort op basis van het getekende en ingevulde kantinedienstformulier en kan/mag niet worden verrekend met de jaarlijkse contributiebijdrage.
Dit overzicht wordt aan u gemaild en/of per brief bezorgd. Gelieve deze per omgaande in te vullen en te retourneren. We willen voor 1 april een indeling ‘rond’ hebben van leden die bereid zijn om aan een activiteit deel te nemen. We rekenen op jullie positieve opstelling!
Retour aan:
– of retour aan het versturende E-mail adres
– of bij de Penningmeester (Dorpsstraat 11 c)
– of inleveren in de kantine van de RTV ( een speciale doos zal daarvoor worden neergezet als brievenbus).
Wij danken u hartelijk voor de response en hopen dat we, samen met jullie, weer een fantastisch tennisjaar mogen beleven en waarbij we kunnen genieten van een goed functionerende club waarvoor we iedereen zijn/haar hulp nodig hebben.

Klik op onderstaande link om het invulformulier als PDF te downloaden, zodat u deze kunt uit printen en invullen:

Parkbeheeractiviteitenbrief.pdf

Contributie 2018

Riethoven, 2-2018

Beste ,

Middels dit schrijven breng ik je op de hoogte van de contributiebijdrage voor het tennisseizoen 2018, dat vanaf 1 januari jl. is begonnen.

Ik verzoek je vriendelijk de jaarlijkse bijdrage voor 10 maart a.s. over te maken op banknummer: NL81RABO 0143892762  ten name van de Riethovense Tennis Vereniging, graag met vermelding voor wie er betaald wordt.

De contributie opbouw is als volgt:

Juniorlid                                 € 43–

Seniorlid                                 € 90,–

De bijdrage voor seniorleden is inclusief € 15,00  kantinebijdrage welke apart zal worden teruggestort in juli a.s. bij uitgevoerde kantinedienst. Ditzelfde geldt voor de 2e helft van dit jaar, welke zal worden teruggestort in december a.s.

Wellicht ten overvloede:

  • In de ledenvergadering eind 2014 is er een wijziging doorgevoerd ten aanzien van de contributie.

Besloten is om enerzijds te komen tot een gezinslidmaatschap maar anderzijds tot het schrappen van de bijdrage aan de jeugd als gevolg van het volgen van zomer- en wintertraining.

Het gezinslidmaatschap houdt in dat als beide ouders betalend lid zijn, dat dan de kinderen (juniorleden) niet langer hoeven te betalen voor het lidmaatschap. Als een van de ouders betalend lid is, hoeft er nog maar voor een junior betaald te worden. Het moment van overgang van junior naar senior is dit jaar in lijn gebracht met de manier waarop de KNLTB hiermee omgaat:

Junior: ben je tot het jaar waarin je 18 wordt.
Senior: ben je met ingang van het jaar waarin je 18 wordt.

  • De ledenpas 2018 van de KNLTB, welke je nodig hebt om speelgerechtigd af te hangen op het sportpark, is beschikbaar in de kantine om op te halen, zodra je betaling is ontvangen.

Ik wens je veel tennisplezier toe.

Pieter Intven

Penningmeester RTV (vanaf 1-4-2018)

Jeugd en Senior clubkampioenschappen 2017

Beste ,

Van 18 t/m 24 september zullen de Jeugd en Senior clubkampioenschappen worden georganiseerd.

Door de weeks vanaf 17 uur en op woensdag-en vrijdagmiddag hele middag.

Zaterdag en zondag zullen de finalerondes gespeeld gaan worden.

 

In overleg met het bestuur is afgesproken dat de Clubkampioenschappen (CKS) centraal zullen staan deze week. Dit betekent dat de CKS voorrang heeft op alle andere activiteiten.

Dus als er veel inschrijvingen zijn en er zijn 4 banen nodig op een bepaald tijdstip dan kan niemand gebruik maken vd banen om vrij te tennissen.

Als de planning rond is (1 week van te voren) dan hebben we inzicht in baanbezetting. Dan worden de banen met tijdstip wat vrij is bekend gemaakt via de website en afhangbord zodat men evt vrij kan tennissen. De trainers zijn op de hoogte en zij communiceren zelf als het bekend is of de les evt door kan gaan.

Uiteraard hopen wij op vele inschrijvingen zodat het een gezellige, sfeervolle en sportieve week op het tennispark zal zijn. Mocht je niet kunnen of willen deelnemen wordt het altijd erg gewaardeerd als je een kijkje komt nemen om de Jeugdspelers en Seniorleden aan te moedigen tijdens hun wedstrijden.