Verslag algemene ledenvergadering RTV 31 maart 2016

Aanwezig:

 • Bestuur: Henk van Tongeren, Maria van der Heijden, Odette van Ham, Erik Kox
 • Leden   : 12 leden
 • Afmeldingen: –

 

 

Opening

Bij afwezigheid van de voorzitter wegens ziekte, opent Henk van Tongeren de vergadering om 20.00 uur. Erik Kox maakt het verslag.

Ingekomen stukken/mededelingen.

Opmerkingen n.a.v.  vorige het verslag van de algemene ledenvergadering.

 

 • Het zomerabonnement wordt nog besproken in het bestuur.
 • Het verslag werd verder goedgekeurd.

Financiën

 

2014: de kascommissie heeft het financiële verslag over 2014 goedgekeurd en spreekt het compliment aan de penningmeester uit voor de wijze waarop hij uitleg heeft gegeven en hoe het verslag werd aangeleverd.

2015: het financiële verslag is nagenoeg klaar. De kascommissie (Han Starren en Toon Intven) kan binnenkort de controle uitvoeren. De penningmeester geeft aan dat er bijna quitte gespeeld wordt over dit jaar i.t.t. 2014. In 2015 zijn middelen ingezet voor baanonderhoud/beplanting, terrasmeubilair, reservering voor het jubileum en de verminderde contributie inkomsten (7 seniorleden hebben opgezegd en 2 jeugdleden hebben niet betaald). De kantineopbrengst loopt terug.  Dit wordt veroorzaakt door verminderde openingstijden, (Huub de Wert gaat de kantinediensten op zich nemen), het gezinsabonnement en prijsverhogingen van de drankenleverancier.

Samenstelling bestuur

Het bestuur is nog steeds op zoek naar een secretaris.

Jeugdcommissie

Germien en Marjo worden bedankt voor hun inzet voor de jeugdleden.

Odette geeft aan dat het aantal jeugdleden iets afneemt. De Tiener Switch blijkt erg succesvol te zijn. De kinderen van de basisschool nemen alleen les; i.o.m. Clement wordt gekeken hoe dat verder moet lopen. Odette geeft aan de jeugd onder haar hoede te willen blijven houden, maar niet alleen alle activiteiten wil organiseren. Er volgt een oproep aan ouders mee te willen helpen om de activiteit te kunnen laten doorgaan. Voor de jeugd wordt wel een competitieteam ingeschreven.

Senioren

Er wordt geconstateerd dat RTV een prima vereniging is, waar veel activiteiten worden georganiseerd en er veel leden zijn die op een of andere manier bijdragen in de ondersteuning van activiteiten.

Voor het openingstoernooi hebben slechts 12 leden ingeschreven. Te weinig leden weten welke activiteiten wanneer georganiseerd worden. Dat heeft ook te maken met het zichzelf niet voldoende op de hoogte houden via mails en website. Toon Intven merkt op of het maken van een groepsapp. daarin verbetering zou kunnen brengen. Het bestuur geeft aan dat verder te willen bespreken in het bestuur en geeft daarbij aan een aantal leden te willen betrekken.

Aan het overleg m.b.t. de Dorpen toss Groot Bergeijk neemt John Kennis deel. M.b.t. de activiteiten van de Groot Bergeijkse tennisverenigingen is contact opgenomen met de activiteitencommissie van RTV.

Tot slot wordt geconstateerd dat de deelname aan de donderdagavondcompetitie terugloopt en de toss avond juist toeneemt. Het bestuur wil graag nader onderzoeken of daarvoor een verklaring is. Piet Steeghs geeft aan daarin mee te willen helpen.

Sponsoring

Door afwezigheid de sponsorcommissie zijn er op dit moment geen mededelingen. Gerard Kox merkt op dat de Rabo sponsoractie binnenkort weer plaats vindt.

 

Baanonderhoud

In opdracht van de gemeente is een rapportage gemaakt m.b.t. de staat van de banen. Geconstateerd wordt, dat de banen redelijk tot goed zijn. Voorstel is om het baangebruik meer te spreiden om de levensduur van de banen 1 en 2 te verlengen. Het bestuur maakt een voorstel waarin de leden en trainer gevraagd worden meer gebruik te maken van de banen 3 en 4. Henk van Tongeren spreekt de trainers aan, John Kennis neemt de toss avond voor zijn rekening en Jan Vermeulen houdt daarmee rekening in het opstellen van de diverse speelschema’s.

De gemeente Bergeijk heeft aangegeven 10 bomen ter beschikking te willen stellen. Namens het bestuur willen we de gemeente voor het aanbod bedanken. Henk van der Heiden geeft het betreffende mailadres door aan Daniël Santilli.

Toon Intven en Piet Steeghs geven aan dat de put achter het clubgebouw jaarlijks geleegd moet worden. Fiers is daarvoor verantwoordelijk. Het bestuur zal de gemeente daarop wijzen.

Tot slot het verzoek de bordjes te vervangen met daarop de aanduiding van de baannummers.

Kantine

Het voorstel is de Leffe van de tap te vervangen door flesjes, aangezien het een stuk goedkoper is. Met 2 onthoudingen wordt het voorstel aangenomen.

Rondvraag:

 • Piet Steeghs geeft een compliment aan de leden die verantwoordelijk zijn voor het baanonderhoud voor de prima staat waarin de banen verkeren.
 • Marijke van Tongeren geeft aan dat overleg gewenst is met de gemeente over het aantal beschikbare parkeerplaatsen op de donderdagavond.
 • Marjo Helle constateert dat het aantal leden terugloop, overigens een landelijke tendens. Ze geeft aan dat de vereniging met een visie op de langere termijn moet komen. Ook het meer gebruiken van plaatselijke media zou daarin een rol kunnen spelen.
 • Germien Kennis vraagt of de groene netten opgehangen kunnen worden. Men is daar mee bezig.
 • M.b.t. het gezelligheidstoernooi volgt overleg met de activiteitencommissie.
 • Henk van der heiden geeft aan dat er op dit moment geen grasmaaier is. Er zal een offerte gevraagd worden van het bedrijf dat de voetbalvelden maait. De aanschaf van een eigen maaier wordt nog in het bestuur besproken.
 • Germien Kennis bedankt het bestuur voor de inzet voor de vereniging.

Sluiting:

De algemene ledenvergadering wordt gesloten om 21.19 uur.

Geef een antwoord