Verslag Algemene Ledenvergadering Riethovense Tennis Vereniging 28 maart 2019.

Aanwezig: Jack van Otten, John Vlassak, Marjo Helle, Ethy de Haas, Karin Veron, Lieke van Herk, Pleun Sweegers, Hélène de Wert, Piet Steeghs, Peter van Eeten, Huub de Wert, John Kennis, Jan Alewijns, Jan Vermeulen, Toon Intven, Eric van Ham, Peter van de Horst
Voltallig bestuur (5 personen)
Afgemeld: Jeanny Schoone, Willemijn Das, Henriette Koot, Monique van den Broek, Yvonne Kwinten, Henk Helle
Agenda:

 1. Opening:
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring verslag ledenvergadering 22-3-2018
 4. Jaarverslag 2018/ benoeming kascommissie 2019/ aftreden penningmeester
 5. Vacature penningmeester en secretaris, organisatie jeugd
 6. Nieuwe LED baanverlichting
 7. Plan verbouwing clubhuis, deels nieuwbouw, een nieuw begin?
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
  Ad. 1:
  Start vergadering: 20.10 uur. De voorzitter (Daniel Santilli) heet iedereen welkom !
  Ad 2:
  Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.
  Ad 3:
  De notulen ledenvergadering van 22-03-2018 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
  Pieter bedankt voor de verslaglegging.
  Ad 4:
  Aftredend penningmeester Pieter licht de jaarrekening van 2018 toe. Break-even en €1.938 toegevoegd aan reserves. Contributie inkomsten zijn gestegen, maar daar staat tegenover hogere kosten : KNLTB, elektra+gas en investering/huur onderhoudsmaterieel. Geen sponsoren, enkel Rabo clubactie.
  De kascontroles hebben plaats gevonden door John Vlassak en Huub de Wert. Dit is goedgekeurd.
  Voor het boekjaar 2019 worden als kascommissie benoemd: John Vlassak en Marjo Helle
  Pieter Intven wordt bedankt voor zijn inzet van het afgelopen jaar en treedt hierbij af als penningmeester.
  Ad 5:
  Daniel kan namens het bestuur met vreugde mededelen dat er een nieuwe invulling voor de rol van secretaris en penningmeester is gevonden. De rol van de secretaris gaat per september 2019 Henriette Koot op zich nemen. De rol van penningmeester wordt een duorol. Met als penningmeester 1) Jeanny Schoone en penningmeester 2) Willemijn Das.
  Twee penningmeesters is afgestemd met KvK, staat ook niets over in onze statuten.
  Daniel vraagt de aanwezigen om in te stemmen met dit voorstel. De aanwezigen zijn unaniem akkoord
  Uitdaging blijft bemanning organisatie jeugd. Dit is belangrijk ook voor de toekomst van onze club. Ouders geven aan kind/ouder-toernooi, clubkampioenschap, uitstapjes en zomerkamp
  belangrijk te vinden. Odette geeft aan dat enkel activiteiten op de jaarkalender kunnen worden gezet als iemand dit wenst te organiseren. Sinds kort zijn er nu bijeenkomsten met ouders en dit verloopt goed.
  We zoeken meer vrijwilligers … er is meer te doen: We werven bijvoorbeeld geen sponsorgeld meer, terwijl nu opnieuw aardig wat publiek van buiten met competitie en andere (KNLTB) activiteiten komt! Nieuwe activiteiten organiseren of de bestaande opfrissen
  zou ook leuk zijn, wie heeft er tijd en fantasie om iets moois te organiseren voor onze leden?
  Maar dit kan ook zijn een leuke flyer maken van onze activiteitenkalender, facebook bijhouden, website helpen leuker maken, enz. enz.
  Wie pakt iets op?
  Belangrijk: Iedereen moet zich bij RTV altijd vrij voelen om te komen en gaan wanneer men wil. Zonder dwang lekker kunnen tennissen, altijd. Wij hopen dat dit klimaat stimuleert en inspireert er voor elkaar te zijn. Het is aan de leden zelf om hun verantwoordelijkheid hierin te kennen en de vereniging staande te houden, als één grote familie met passie voor tennis.
  Erwin Kruizinga heeft aangegeven om te stoppen met zijn rol om Facebook bij te houden.
  Vanuit de aanwezigen is er geen interesse om deze rol over te nemen. De vraag wordt nu in de notulen opgenomen. Graag deze vraag onderling bespreken en terugkoppelen aan het bestuur als men iemand bereid heeft gevonden hiervoor.
  Daniel geeft uitleg over het ledenbestand van RTV. De leden zou je in leeftijdsgroepen kunnen indelen. In grote lijn bestaat een kwart van ons ledenbestand uit jeugd en circa de helft is 55+. Er is een groepje oudere senioren die wekelijks samen leuk tennist. In de groep
  20-40 jaar gebeurt ook veel, dit zijn bijvoorbeeld oud leden die in hun jeugd leuk hebben leren tennissen en nu misschien ook (aankomend) ouder zijn. Zij gaan opnieuw trainen, competitie spelen, enz. Maar ook een belangrijke nieuwe groep is aan het ontstaan, vanuit andere sporten met een zomerstop. Men kan bij ons in deze periode lekker doorsporten. En dan zijn er ook ‘jonge’ opa en oma’s die tennis opnieuw ontdekken met hun kleinkinderen.
  Kortom ons ledenbestand is in beweging en we wensen hier goed op in te blijven spelen!
  Het zou wenselijk zijn als er per groep een vertegenwoordiger of aanspreekpunt is die aansluit bij het bestuur. Het gaat om dat er een kort communicatielijntje ontstaat. Op deze manier ontvangen we nieuwe signalen snel van groepen leden en kan hierop leuk ingespeeld worden. Een idee is om op regelmatige basis (3-6 maanden) de vertegenwoordiger kort uit te nodigen aan begin bestuursoverleg. Of alles naar wens verloopt , iets is opgevallen, men iets nodig heeft en/of hoe we eventueel iets aan onze club kunnen verbeteren.
  Wie zou dit op kunnen pakken?
  Ad 6:
  Uitgangspunt is het rapport ‘Klimaatvisie Kempengemeenten Energieneutraal in 2025’ en dat de gemeente Bergeijk streeft naar energiebesparing en opwekking duurzame energie met als uiteindelijk doel Energieneutraal te zijn in 2025. Duurzaamheid en klimaatbeleid staan dus hoog op de agenda bij onze gemeente!
  Henk van der Heijden bespreekt de planning voor de installatie nieuwe LED baanverlichting. De gemeente geeft aan dat deze vanaf eind april/mei te hebben ingepland. We proberen de bediening voor zover als mogelijk gelijk nu te behouden met een drukknop buiten. Er zijn meer mogelijkheden en opties, deze zullen later aan de leden worden uitgelegd.
  De investering zal worden gedaan door de gemeente, wij betalen een periodieke vergoeding op basis van de kostenbesparing aan elektriciteit. Deze is nog niet bekend.
  De nieuwe LED baanverlichting zal minder licht geven buiten de tennisbanen. We gaan zorgen voor betere en automatische verlichting bij aankomst en vertrek, ook op een donker park.
  Ad 7:
  Ons 40 jarig oud pand is toe aan een flinke opknapbeurt door de gemeente. Dit is een geleidelijk proces in de komende 10 jaar. Het budget is samengesteld uit het standaard periodieke onderhoud en modernisering naar de huidige isolatiestandaarden conform eerder genoemd klimaatvisie rapport. Dit komt uiteindelijk neer op een flinke vernieuwing van ons huidig pand.
  Tevens is er noodzaak voor ruimere opstal van onze machines en douches en kleedkamers zouden ook ruimer mogen. Hiervoor is bij onze club in de loop der jaren budget gereserveerd, dit is niet voor rekening van de gemeente, zij onderhouden/behouden enkel het huidige pand.
  We zijn nu in gesprek met de gemeente hoe we het geheel het beste samen kunnen oppakken en ook of zij straks al het onderhoud willen blijven verzorgen, dus ook het nieuwe deel.
  De insteek is dat door alle werkzaamheden in één keer te bundelen een kostenbesparing zou moeten zijn en dat de kwaliteit/garantie beter wordt gewaarborgd. Tevens zouden de onderhoudskosten verderop in de tijd lager moeten uitpakken. En natuurlijk wensen wij
  voldoende zonnepanelen te monteren om in alle energiekosten te kunnen voorzien (denk aan de dure baanverlichting). Tezamen een flink kostenvoordeel dus voor ons en voor de gemeente,
  maar vooral ook veel meer gemak voor onze leden en vrijwilligers.
  Leden uiten hun zorg of deze investering wel noodzakelijk en rendabel te maken is (Piet Steeghs, Toon Intven). Er volgen ook vragen naar aanleiding van de TUOB afspraken (Jack van Otten).We nemen dit mee in de gesprekken met de gemeente.
  Kort nog uitleg: Ons clubhuis is oorspronkelijk bedacht en gebouwd eind jaren 70, toen hadden wij gravel banen, in de winter werd er niet getennist en 55’plussers waren sterk in de minderheid. Jeugd deed ook minder actief mee met competitie en trainingen.
  Nu met de all-weather banen zijn meer en grotere machines vereist. Ons park ligt er ook mooier bij en wordt beter verzorgd.
  De rol van KNLTB is ook sterk aan het veranderd. RTV doet nu veel meer mee in het landelijke geheel met competities en trainingen. Dit vraagt ook en zekere normering naar de huidige standaarden, denk aan ruimere douches, toiletten, kleedkamers, trainersfaciliteiten, opvang gasten en gezelligheid in het algemeen. Maar ook meer functionaliteit, bijvoorbeeld een rustige hoek om te vergaderen. De interesse van onze leden lijkt ook meer te verschuiven van zuiver
  prestatief tennissen naar meer ook gezellig samen zijn.
  Tevens is de gemiddelde leeftijd van onze leden nog steeds aan het stijgen, de voorzieningen hiervoor zal ook geleidelijk aan moeten meestijgen en beter/makkelijker worden.
  Tenslotte: Wij dienen niet zozeer aan ons en het nu denken, maar vooral ook aan de toekomst van onze mooie tennisclub. Dus wat zal er over 10 jaar en verderop nodig zijn aan functionaliteit en gemak in onderhoud? Ook met een knipoog naar de huidige ouders en jeugd toe, die het vrijwilligerswerk bij ons straks hopelijk oppakken in een voor hun fijne omgeving.
  Ad 8:
  Daniel bedankt Jan Vermeulen voor de indeling van de interne competitie vanavond. 4 banen gevuld en merendeel van deze spelers zijn gebleven voor de ALV.
  Jack van Otten: geeft het advies om een triogesprek aan te gaan met Ronald Snep (VVR) en Birgit van den Putte (Rietvogels)
  Hélène de Wert: op sommige ledenpasjes van de KNLTB staat geen pasfoto op afgedrukt. Dit is een fout vanuit de KNLTB en dit wordt op korte termijn hersteld.
  Ad 9:
  Daniel bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering om 21.40 uur