Verslag van de algemene ledenvergadering RTV dd. 14 maart 2017.

Aanwezig bestuur: Daniel, Henk, Odette, Erik. Maria is afwezig.

Aantal aanwezige leden: 26

 1. Opening om 20.05 uur.

De voorzitter bedankt voor ieders aanwezigheid

 1. Ingekomen/mededelingen

Rabobank clubactie: graag op de vereniging stemmen en ruchtbaarheid aangeven

40% van de leden heeft inmiddels de contributie voldaan.

 1. De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
 1. Financiën. Han en Toon hebben het financieel jaarverslag over 2015 goedgekeurd. De inkomsten waren lager i.v.m. extra investeringen

Over 2016 is een overschot van €4000 geboekt (minder investeringen).

M.b.t. 2017 bestaat hetzelfde beeld. Het aantal leden stabiliseert zich.

De kascommissie voor 2016 zal bemand worden door Henk en Pieter.

 1. Activiteiten jeugd. Odette geeft voldoende ondersteuning te hebben van ouders en de trainers. Er zijn geen nieuwe aanmeldingen voor de jeugdcommissie. Elf nieuw jeugdleden hebben zich ingeschreven.

Senioren: op 23 april wordt het gezelligheid/kennismakingstoernooi georganiseerd. Inschrijving mogelijk voor nieuwe en ook oud-leden. Men mag 1 introducee meenemen.

John Kennis organiseert het.

Seniorenswitch: 4 maal per jaar vanaf 16 jaar. Groot Bergeijk organiseert het. Het wordt als een gezellig toernooi ervaren. Compliment aan John voor de organisatie.

 1. Sponsoring. Erwin heeft zich afgemeld. Het kost te veel tijd en ervaart te weinig ondersteuning van de leden. Oproep van het bestuur voor invulling van de vacante functie.
 1. LED: voordelen zijn dat het beter is voor de ogen, genot van het spelen neemt toe, bespaart kosten. Gerekend over 15 jaar zou de besparing €16.000 bedragen. Nadeel is dat de lichtmasten van de banen 1 en 2 vervangen moeten worden. De subsidie is beperkt. De gemeente wil een rol spelen; wat is nog niet duidelijk. De meerderheid van de leden spreekt zich uit om dit verder te gaan onderzoeken. Coöperatiefonds van de ROBO is een optie; een deel van de werkzaamheden moet dan wel door vrijwilligers uitgevoerd worden. Pieter Intven stelt voor om de terugverdientijd te berekenen over een kortere termijn (7/8 jaren).
 1. Contributie: Unaniem wordt het voorstel aangenomen om de jeugd die zich aanmeldt na 1 juli half contributiebijdrage te vragen (idem regeling zoals bij de senioren).

 

 1. Toekomst RTV .

 

Gesprekspunten:

 • Helpt meer contributie om meer betrokkenheid te creëren, b.v. t.a.v. de kantinedienst? Ga je meer commerciële diensten inhuren? Effect op de contributie?
 • Het verenigingsidee is in gevaar.
 • Leden willen steeds meer “bediend” worden.
 • Moet je verplichting t.a.v. taken gaan invoeren? Hoe werkt dat bij andere verenigingen?
 • Meerderheid van de leden geeft aan voor een roulatieschema te zijn t.a.v. van allerlei taken binnen de verening. Belangrijk ook niet aanwezige leden te raadplegen. Een commissie zal dit voorstel verder uitwerken.

Samenvatting van de belangrijkste zaken:

 1. Samenstellen van een lijst met alle voorkomende taken/werkzaamheden. Henk Helle en Germien Kennis
 2. Samenstellen van een lijst met alle beschikbare leden. Daarbij aangeven wanneer betreffende leden beschikbaar zijn. Veel verenigingen werken al met een roulatiesysteem. Daarmee kan de contributie laag gehouden worden. Verzoek aan Hélène i.s.m. Henk Helle en John Kennis
 3. Digitale planning onderzoeken. Even wachten
 4. Sociale controle op de uitvoering Eerst pnt. 2 en 3 realiseren.
 5. Belang om de vereniging aantrekkelijker te maken. Contact met Angelique van Beek i.s.m. Wilma Tops.
 6. Belangrijk is om kansen te zien; later komen eventuele consequenties van keuzes aan de orde.
 7. Belangrijk is het ouderwets persoonlijke lobbyen weer een plek te geven.
 8. Communicatie: Peter van der Horst is verantwoordelijk voor de techniek, niet voor de content. Opmerking van een der leden is dat het boekje vroeger goed werkte. Het bestuur roept iemand op om verantwoordelijk te worden voor de content op de website. De meerderheid van de aanwezig leden vindt het prettig rechtstreeks via de mail berichten te krijgen met een link naar de website.
 1. Bestuursverkiezing. Het voltallige bestuur treedt per 1 september af. Pieter Intven stelt voor de wijzigingen in het bestuur geleidelijk te doen en stelt zich tevens voor de periode van max. 3 jaar beschikbaar als penningmeester. Henk van der Heijden stelt zich beschikbaar voor de functie bestuurslid technische commissie voor de max. duur van 3 jaar. Door de ledenvergadering wordt de kandidatuur unaniem goedgekeurd. Ook andere leden moeten gepolst worden voor het bekleden van een bestuursfunctie.

 

 1. Rondvraag. De statuten moeten nagekeken worden of het toegestaan is dat 2 bestuursleden uit één familie komen.

 

 1. Sluiting van de vergadering: 22.25 uur.

One comment

 1. […] Verslag van de algemene ledenvergadering RTV dd. 14 maart 2017. […]

Geef een antwoord