Archief voor Bestuur

In Memoriam Hans Izeboud

Algemene ledenvergadering 22 maart 2018 20.00-21.30 uur

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring verslag ledenvergadering 14 maart 2017
 4. Jaarverslagen 2016 en 2017 / benoeming kascommissie 2018
 5. Toekomst onze club
 6. Organisatie
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Toelichting:

* Verslag ledenvergadering 2017, staat op de website onder ‘Senioren’.

* Per 1 april 2018 treedt af Henk van Tongeren, nieuwe penningmeester is Pieter Intven

* Per 1 september 2017 is afgetreden Erik Kox er is nog geen nieuwe secretaris, is wel noodzakelijk conform statuten

* Per 1 september 2017 is aangetreden Henk van der Heijden als verantwoordelijk voor technische zaken en parkonderhoud

* Naar aanleiding vergadering vorig jaar, kopje ‘RTV: Een vereniging voor en met elkaar’: Is er een overzicht gemaakt van de noodzakelijke werkzaamheden en is deze naar de leden toegestuurd om in te vullen

* Bij agendapunt 5 en 6 evalueren wij gezamenlijk de ingezette visie

* Zie voor meer info notulen ledenvergadering vorig jaar, agendapunt 9

Komt allen en praat mee!

Hier vind u het verlag van de vergadering.

Parkbeheer activiteiten

Beste ,

Onze vereniging bestaat al vele jaren uit enthousiaste leden die graag mee willen helpen bij de invulling van de vele werkzaamheden die nou eenmaal aan het runnen van een dergelijke vereniging met tennisbanen, clubhuis etc. verbonden zijn. Helaas moet ook gezegd worden dat door omstandigheden niet iedereen daartoe zijn steentje bijdraagt waardoor de lasten op (te) weinig schouders neerkomen.

In de jaarvergadering d.d. 29-3-2017 is door de aanwezigen vastgesteld en dat door deze ‘zelfwerkzaamheden’ de contributie bij de RTV als erg ‘laag’ kan worden betiteld. Deze contributie mag zelfs laagdrempelig worden genoemd waardoor een lidmaatschap qua bedrag niet direct als breekpunt mag/hoeft te worden gezien. Ook hebben de aanwezige leden aangegeven dit graag te willen houden en dat van iedereen een bijdrage verlangd mag worden in het verrichten van de werkzaamheden met uitzondering van enkele vrijgestelde groepen zoals o.a. leden die geblesseerd zijn, ziek of (te) hoge leeftijd etc.

Om aan dit voornemen gevolg te kunnen geven vragen wij elk lid op onderstaande lijst aan te geven aan welke werkzaamheden hij/zij een bijdrage wil leveren in het tennisjaar 2018, waarbij zo goed mogelijk is geprobeerd om de periodiciteit van de activiteit weer te geven. Als zodanig is daarbij vermeld hoeveel tijd men naar inschatting ongeveer kwijt is bij de verrichting van deze werkzaamheden.

Op deze manier kunnen we vaststellen op wie wij een beroep kunnen doen en bij welke activiteit. Ook hopen we dat diverse leden aan meerdere activiteiten willen deelnemen. Daarnaast blijven er natuurlijk nog veel overige taken over die slechts eenmalig ingevuld hoeven te worden en/of liggen op het bestuurlijke- of specialistische vlak. Aangenomen is dat die niet door de leden kunnen/zullen worden ingevuld. Deze activiteiten zijn dus niet op de lijst vermeld. Mochten er op de opsomming activiteiten ontbreken die naar uw mening goed te doen of in te vullen zijn, gelieve deze dan verder aan te vullen op onderstaande lijst.

Activiteit Frequentie Ingeschatte tijd Aantal keer (in te vullen en tevens welke maanden/periode
Bardienst

*****zie toelichting onderstaand.

2x per jaar ± 5 uur per keer = per ingetekende week
Grote schoonmaak clubhuis zoals texen etc. 2x per jaar 3 uur per keer =  ± 6 uur per jaar
Parkbeheer algemeen zoals snoeien, bladeren opruimen, vegen etc. 4x per jaar 2,5 uur per keer =  ± 10 uur per jaar
Helpen bij organisatie van toernooien/maken van speelschema’s etc. ± 6 toernooien per jaar ±15 uur per jaar
Secretariaatsfunctie 10 x maandelijks overleg+notulen ± 20 uur per jaar
Commissielid jeugd en of senioren Helpen bij de organisatie van jeugd- en senioren competities etc. ± 15-20 uur per jaar
Back up interne competitie ± 12 uur per jaar
Suggesties om zelf op te noemen (zie op de RTV-website voor de opgesomde werkzaamheden). Zelf te benoemen activiteiten welke en frequentie! Zelf te benoemen hoeveel uur je daaraan mee wilt helpen en frequentie

****Toelichting bardienst:
– De bardienst wordt in beginsel per week afgesproken/gedraaid met 2 leden die gezamenlijk de bardienst per week invullen Dit betekent dat ieder 2 avonden (eventueel alleen) voor zijn/haar rekening neemt. Echter eventuele afwijkingen op deze basis kunnen óók worden besproken/voorgesteld bij het invullen van de activiteiten ( bijv. 2 vaste avonden in verschillende weken).
– De vergoeding ad € 15,00 per dienst wordt automatisch 2x per jaar teruggestort op basis van het getekende en ingevulde kantinedienstformulier en kan/mag niet worden verrekend met de jaarlijkse contributiebijdrage.
Dit overzicht wordt aan u gemaild en/of per brief bezorgd. Gelieve deze per omgaande in te vullen en te retourneren. We willen voor 1 april een indeling ‘rond’ hebben van leden die bereid zijn om aan een activiteit deel te nemen. We rekenen op jullie positieve opstelling!
Retour aan:
– of retour aan het versturende E-mail adres
– of bij de Penningmeester (Dorpsstraat 11 c)
– of inleveren in de kantine van de RTV ( een speciale doos zal daarvoor worden neergezet als brievenbus).
Wij danken u hartelijk voor de response en hopen dat we, samen met jullie, weer een fantastisch tennisjaar mogen beleven en waarbij we kunnen genieten van een goed functionerende club waarvoor we iedereen zijn/haar hulp nodig hebben.

Klik op onderstaande link om het invulformulier als PDF te downloaden, zodat u deze kunt uit printen en invullen:

Parkbeheeractiviteitenbrief.pdf

Contributie 2018

Riethoven, 2-2018

Beste ,

Middels dit schrijven breng ik je op de hoogte van de contributiebijdrage voor het tennisseizoen 2018, dat vanaf 1 januari jl. is begonnen.

Ik verzoek je vriendelijk de jaarlijkse bijdrage voor 10 maart a.s. over te maken op banknummer: NL81RABO 0143892762  ten name van de Riethovense Tennis Vereniging, graag met vermelding voor wie er betaald wordt.

De contributie opbouw is als volgt:

Juniorlid                                 € 43–

Seniorlid                                 € 90,–

De bijdrage voor seniorleden is inclusief € 15,00  kantinebijdrage welke apart zal worden teruggestort in juli a.s. bij uitgevoerde kantinedienst. Ditzelfde geldt voor de 2e helft van dit jaar, welke zal worden teruggestort in december a.s.

Wellicht ten overvloede:

 • In de ledenvergadering eind 2014 is er een wijziging doorgevoerd ten aanzien van de contributie.

Besloten is om enerzijds te komen tot een gezinslidmaatschap maar anderzijds tot het schrappen van de bijdrage aan de jeugd als gevolg van het volgen van zomer- en wintertraining.

Het gezinslidmaatschap houdt in dat als beide ouders betalend lid zijn, dat dan de kinderen (juniorleden) niet langer hoeven te betalen voor het lidmaatschap. Als een van de ouders betalend lid is, hoeft er nog maar voor een junior betaald te worden. Het moment van overgang van junior naar senior is dit jaar in lijn gebracht met de manier waarop de KNLTB hiermee omgaat:

Junior: ben je tot het jaar waarin je 18 wordt.
Senior: ben je met ingang van het jaar waarin je 18 wordt.

 • De ledenpas 2018 van de KNLTB, welke je nodig hebt om speelgerechtigd af te hangen op het sportpark, is beschikbaar in de kantine om op te halen, zodra je betaling is ontvangen.

Ik wens je veel tennisplezier toe.

Pieter Intven

Penningmeester RTV (vanaf 1-4-2018)

Jeugd en Senior clubkampioenschappen 2017

Beste ,

Van 18 t/m 24 september zullen de Jeugd en Senior clubkampioenschappen worden georganiseerd.

Door de weeks vanaf 17 uur en op woensdag-en vrijdagmiddag hele middag.

Zaterdag en zondag zullen de finalerondes gespeeld gaan worden.

In overleg met het bestuur is afgesproken dat de Clubkampioenschappen (CKS) centraal zullen staan deze week. Dit betekent dat de CKS voorrang heeft op alle andere activiteiten.

Dus als er veel inschrijvingen zijn en er zijn 4 banen nodig op een bepaald tijdstip dan kan niemand gebruik maken vd banen om vrij te tennissen.

Als de planning rond is (1 week van te voren) dan hebben we inzicht in baanbezetting. Dan worden de banen met tijdstip wat vrij is bekend gemaakt via de website en afhangbord zodat men evt vrij kan tennissen. De trainers zijn op de hoogte en zij communiceren zelf als het bekend is of de les evt door kan gaan.

Uiteraard hopen wij op vele inschrijvingen zodat het een gezellige, sfeervolle en sportieve week op het tennispark zal zijn. Mocht je niet kunnen of willen deelnemen wordt het altijd erg gewaardeerd als je een kijkje komt nemen om de Jeugdspelers en Seniorleden aan te moedigen tijdens hun wedstrijden.

Verslag van de algemene ledenvergadering RTV dd. 14 maart 2017.

Aanwezig bestuur: Daniel, Henk, Odette, Erik. Maria is afwezig.

Aantal aanwezige leden: 26

 1. Opening om 20.05 uur.

De voorzitter bedankt voor ieders aanwezigheid

 1. Ingekomen/mededelingen

Rabobank clubactie: graag op de vereniging stemmen en ruchtbaarheid aangeven

40% van de leden heeft inmiddels de contributie voldaan.

 1. De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
 1. Financiën. Han en Toon hebben het financieel jaarverslag over 2015 goedgekeurd. De inkomsten waren lager i.v.m. extra investeringen

Over 2016 is een overschot van €4000 geboekt (minder investeringen).

M.b.t. 2017 bestaat hetzelfde beeld. Het aantal leden stabiliseert zich.

De kascommissie voor 2016 zal bemand worden door Henk en Pieter.

 1. Activiteiten jeugd. Odette geeft voldoende ondersteuning te hebben van ouders en de trainers. Er zijn geen nieuwe aanmeldingen voor de jeugdcommissie. Elf nieuw jeugdleden hebben zich ingeschreven.

Senioren: op 23 april wordt het gezelligheid/kennismakingstoernooi georganiseerd. Inschrijving mogelijk voor nieuwe en ook oud-leden. Men mag 1 introducee meenemen.

John Kennis organiseert het.

Seniorenswitch: 4 maal per jaar vanaf 16 jaar. Groot Bergeijk organiseert het. Het wordt als een gezellig toernooi ervaren. Compliment aan John voor de organisatie.

 1. Sponsoring. Erwin heeft zich afgemeld. Het kost te veel tijd en ervaart te weinig ondersteuning van de leden. Oproep van het bestuur voor invulling van de vacante functie.
 1. LED: voordelen zijn dat het beter is voor de ogen, genot van het spelen neemt toe, bespaart kosten. Gerekend over 15 jaar zou de besparing €16.000 bedragen. Nadeel is dat de lichtmasten van de banen 1 en 2 vervangen moeten worden. De subsidie is beperkt. De gemeente wil een rol spelen; wat is nog niet duidelijk. De meerderheid van de leden spreekt zich uit om dit verder te gaan onderzoeken. Coöperatiefonds van de ROBO is een optie; een deel van de werkzaamheden moet dan wel door vrijwilligers uitgevoerd worden. Pieter Intven stelt voor om de terugverdientijd te berekenen over een kortere termijn (7/8 jaren).
 1. Contributie: Unaniem wordt het voorstel aangenomen om de jeugd die zich aanmeldt na 1 juli half contributiebijdrage te vragen (idem regeling zoals bij de senioren).

 

 1. Toekomst RTV .

 

Gesprekspunten:

 • Helpt meer contributie om meer betrokkenheid te creëren, b.v. t.a.v. de kantinedienst? Ga je meer commerciële diensten inhuren? Effect op de contributie?
 • Het verenigingsidee is in gevaar.
 • Leden willen steeds meer “bediend” worden.
 • Moet je verplichting t.a.v. taken gaan invoeren? Hoe werkt dat bij andere verenigingen?
 • Meerderheid van de leden geeft aan voor een roulatieschema te zijn t.a.v. van allerlei taken binnen de verening. Belangrijk ook niet aanwezige leden te raadplegen. Een commissie zal dit voorstel verder uitwerken.

Samenvatting van de belangrijkste zaken:

 1. Samenstellen van een lijst met alle voorkomende taken/werkzaamheden. Henk Helle en Germien Kennis
 2. Samenstellen van een lijst met alle beschikbare leden. Daarbij aangeven wanneer betreffende leden beschikbaar zijn. Veel verenigingen werken al met een roulatiesysteem. Daarmee kan de contributie laag gehouden worden. Verzoek aan Hélène i.s.m. Henk Helle en John Kennis
 3. Digitale planning onderzoeken. Even wachten
 4. Sociale controle op de uitvoering Eerst pnt. 2 en 3 realiseren.
 5. Belang om de vereniging aantrekkelijker te maken. Contact met Angelique van Beek i.s.m. Wilma Tops.
 6. Belangrijk is om kansen te zien; later komen eventuele consequenties van keuzes aan de orde.
 7. Belangrijk is het ouderwets persoonlijke lobbyen weer een plek te geven.
 8. Communicatie: Peter van der Horst is verantwoordelijk voor de techniek, niet voor de content. Opmerking van een der leden is dat het boekje vroeger goed werkte. Het bestuur roept iemand op om verantwoordelijk te worden voor de content op de website. De meerderheid van de aanwezig leden vindt het prettig rechtstreeks via de mail berichten te krijgen met een link naar de website.
 1. Bestuursverkiezing. Het voltallige bestuur treedt per 1 september af. Pieter Intven stelt voor de wijzigingen in het bestuur geleidelijk te doen en stelt zich tevens voor de periode van max. 3 jaar beschikbaar als penningmeester. Henk van der Heijden stelt zich beschikbaar voor de functie bestuurslid technische commissie voor de max. duur van 3 jaar. Door de ledenvergadering wordt de kandidatuur unaniem goedgekeurd. Ook andere leden moeten gepolst worden voor het bekleden van een bestuursfunctie.

 

 1. Rondvraag. De statuten moeten nagekeken worden of het toegestaan is dat 2 bestuursleden uit één familie komen.

 

 1. Sluiting van de vergadering: 22.25 uur.

RTV met en voor elkaar, samen aan de slag!

Beste ,

Tijdens de ledenvergadering hebben we samen gepraat over kansen en bedreigingen en over de toekomst van onze club.

Met name is overlegd over de vraag of we meer werkzaamheden wensen te gaan uitbesteden of zelf blijven doen.

Het antwoord van de leden was dat RTV een vereniging ‘met en voor elkaar’ dient te zijn, met laag lidgeld en lage consumptieprijzen.

Door dit goed te organiseren samen, komt iedereen eerlijk aan bod en heeft onze vereniging een toekomst !!

Bij andere sportverenigingen bijvoorbeeld maakt iemand een roulatieschema.

Dit kan gaan om wie er om beurt rijdt of wie de shirts voor het team wast of iets opruimt.

Het klinkt heel gewoon, maar toch hebben wij deze vanzelfsprekendheid nu nog niet bij onze club.

Het plan is: We willen nu starten met het opzetten van een roulatieschema waarin alle leden aan bod komen, zowel volwassenen, als misschien ook wel oudere jeugd. Hiervoor proberen we eerst alle noodzakelijke en relevante taken/rollen duidelijk te krijgen, men mag straks dus niet het gevoel krijgen de eigen kostbare vrije tijd nutteloos te besteden… Vervolgens gaan we ons ledenbestand benaderen en iedereen raadplegen.

Het meer betrekken van onze leden bij de club via een roulatieschema heeft ook de volgende voordelen:

– Ouderen blijven hierdoor langer actief betrokken bij de club, en de oudere jeugd doet eerder ervaring op met organiseren.

– Ook helpt dit om nieuwe leden makkelijker te laten kennismaken met andere leden uit onze vereniging

– Leden die met eigen vaste groepjes afspreken komen nu in de gelegenheid om ook andere leden te ontmoeten

Tijdens ledenvergadering is afgesproken:

– We maken een lijst met alle belangrijke taken en werkzaamheden/rollen (Germien Kennis samen met Henk Helle)

– Vanuit de ledenlijst worden al onze leden benaderd om in te stemmen met het roulatieschema. Met name ook om aan te geven wanneer men zelf beschikbaar is en een voorkeur uit te spreken voor welke taken men zelf wenst bij te dragen (Henk Helle en John Kennis).

– Een overzicht maken waar kansen liggen om onze club leuker en aantrekkelijker te maken, voor onszelf, maar ook voor nieuwe toekomstige leden en sponsoren. (Angelique van Beek samen met Wilma Tops)

Het is een voorzichtige start. Langzaam maar zeker zal het meer vorm krijgen. Ik hoop op uw allen steun !

Met sportieve groet,

Daniel Santilli

RTV met en voor elkaar, toekomstvisie

Beste ,

Hieronder een opsomming van ontwikkelingen die ik waarneem binnen onze club.

‘We willen er meer iets van ons van maken, iets waar we met plezier bij zijn, zonder verplichting. Een soort gemeenschapshuis voor tennisliefhebbers?’

We zien op dit moment minder animo voor vaste verantwoordelijkheden in bestuur of commissies.

Welke nieuwe dynamische organisatievorm krijgt onze vereniging dan in de toekomst?

Waarschijnlijk zal de organisatie niet meer bestaan uit vaste commissies, maar meer uit roulerende projectleiders met kleine dynamische projectteams.

Voor doelgericht activiteiten organiseren zijn altijd wel leden te vinden die goed willen helpen, die zich aangesproken voelen.

Voor een bepaalde periode samen aan de slag gaan, de klus samen met een team klaren.

Ouders bijvoorbeeld, willen graag helpen met jeugdactiviteiten organiseren, maar voelen niet de behoefte om zich vast aan te melden bij een commissie.

Andere leden willen graag meehelpen, mits de anderen dit ook doen.

Het is nu uitpluizen hoe we dit het beste kunnen vormgeven samen, volstaat een jaarplanning en/of een roulatieschema?

Wordt het dan een jaaragenda met activiteiten, met daarbij steeds nieuwe namen van projectleiders, die telkens een eigen tintje eraan geven?

De jeugd, onze toekomst, verandert ook en de communicatievormen worden anders, hoe blijven wij hen erbij betrekken?

‘Niet meer ‘van mij’ maar meer ‘van ons’

Leden komen in de toekomst zo meer centraal te staan in de organisatie en pakken zelf meer kansen op.

We zien dit bijvoorbeeld op de dinsdagavond toss gebeuren. Dit zal misschien soms beetje stroef verlopen, maar dat lossen we dan samen stap voor stap wel op.

Belangrijk is dat we alle ontwikkelingen samen blijven stimuleren en elkaar de tijd gunnen dit goed uit te werken, door ook open te communiceren hierover.

Het wordt in de toekomst minder ‘eigendom’ gedreven, maar meer met ‘elkaar delen’.

Het wordt minder hiërarchisch, directer. Leden krijgen meer de ruimte om zelf te organiseren en te ondernemen.

Het zou zelfs zover kunnen komen dat het bestuur in de huidige vorm niet meer nodig is…

‘We kunnen het zelf wel regelen’

Doelstelling is dat we willen blijven veranderen en openstaan voor nieuwe ontwikkelingen. En dat zijn er nog al wat …

Zie ook de veranderingen bij de KNLTB. Nieuwe competitievormen, nieuwe trainingsvormen, meer aandacht voor de allerkleinsten, nieuwe volwassen activiteiten als voorbeeld om op te pakken, geïntegreerde websites, club apps voor smartphone, enz.enz.

De KNLTB kijkt of een formule landelijk aanslaat en helpt dan de clubs om hetzelfde plaatselijk succesvol op te zetten. De organisatoren krijgen toegang tot hun website, met daarop voorbeelden en templates.

Het draaiboek met leuke activiteiten staat al klaar zeg maar.

En dan zullen onze leden ook met nieuwe leuke ideeën komen, meer voor ons in Riethoven en minder landelijk van opzet.

‘We zijn zelf al aan de slag gegaan !’

Dank aan onze trainers, wat zij voor de club afgelopen jaar hebben betekend, de groei aan nieuwe jeugdleden en betrokken ouders.

Maar ook het aanwakkeren van het competitiegevoel in ons, de groei aan competitieteams. Dank ook aan onze KNLTB competitieleider en toss/competitie organisatoren.

En natuurlijke aan alle leden die hebben deelgenomen aan het aanwakkeren van het competitiegevoel in ons en het fijne samen zijn !

Dank aan iedereen die content (tekst, foto’s en filmpjes) heeft gemaakt van activiteiten op onze vereniging. Deze zijn nu opgenomen op onze website. Hierop is ook het laatste nieuws te vinden, zoals de standen van de KNLTB competitie, agenda, leden, enz… En nog veel meer. Dank aan onze trouwe webmaster voor de goede toegankelijkheid. We kunnen hier nog goed versterking gebruiken!

(En wie ik hier nog vergeet op te noemen)

Niet te vergeten onze groundcrew, top hoe alles er nu bij ligt en mooi in de tijd blijft veranderen, iedere dag tikje beter en mooier.

De mogelijkheden zijn er genoeg. We weten dat het werkt. We zijn een financieel gezonde club. Aan de slag dan maar!

Met sportieve groet,

Daniel Santilli

RTV met en voor elkaar, nieuw bestuur

Beste ,

Zoals aangegeven met de ledenvergadering, wensen de leden van het bestuur hun functies neer te leggen per 1 september.

Er zijn op dit moment 2 aanmeldingen binnen voor bestuur, zijnde Pieter Intven (penningmeester) en Henk v.d. Heijden (technische zaken).

Met name zijn wij op korte termijn op zoek naar een goede secretaris (m/v) die notuleren leuk vindt en leuk wenst mee te denken over de toekomst van onze tennisclub.

Het betreft circa 10 bestuursvergaderingen per jaar, van circa een uur.

Met na afloop gezellig iets samen drinken.

Meld u aan en bepaal mede het beleid van onze toekomstige tennisclub.

Zie ook notulen ledenvergadering

Met sportieve groet,

Daniel Santilli

ledenvergadering op dinsdag 14 maart 2017

Beste ,

Hierbij nodigen wij je van harte uit voor de ledenvergadering op dinsdag 14 maart 2017.

De vergadering vindt plaats in ons clubhuis en start om 20.00 uur. Het thema is:

RTV: Een vereniging voor en met elkaar of

Forse verhoging lidgeld en consumptieprijzen ?

AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter, Daniel Santilli
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring verslag 31 maart 2016
 4. Financieel verslag 2015/ benoeming kascommissie 2016/ prognose 2016 en 2017
 5. Activiteiten jeugd en volwassenen
 6. Sponsoring
 7. Algemeen onderhoud en LED verlichting
 8. Contributie 2017, wijziging
 9. Toekomst RTV
 10. Bestuursverkiezing
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Toelichting:

* Verslag ledenvergadering van 31 maart 2016, staat op de website onder ‘Senioren‘.

* Agendapunten 1-8, is gepland van 20u00-20u30

* Agendapunt 9

De toekomst van onze vereniging in de huidige vorm staat ter discussie. Het ledenaantal is constant, we tennissen graag samen, het is gezellig… maar er zijn echt te weinig vrijwilligers om onze vereniging draaiende te houden. De vraag is hoe nu verder? Als voorbeeld beschrijf ik vervolgens onze vereniging en 2 bekende toekomstperspectieven.

In het kort wie wij zijn, vanaf de oprichting in 1975: De oprichters van RTV vonden een plekje in het bos en vormden samen de eerste tennisbanen. De eerste leden kwamen en gezinnen met kinderen werden lid. Rondom de tennisvelden werden activiteiten georganiseerd door de leden, gewoon leuk samen zijn. Iedereen tenniste met elkaar. We bouwden een clubhuis en nog één. Er kwam stromend water, licht en  verwarming. Er kwamen douches, toiletten enz. Er ontstonden activiteiten met andere Bergeijkse tennisverenigingen. Trainers werden gevonden die bereid waren naar Riethoven te komen. Er ontstonden competitie teams voor jong en oud. De dorpentoss ontstond. We kregen verlichting eerst op één baanblok en daarna op twee, zo konden we ook ’s avonds tennissen. We kunnen nu het gehele jaar door tennissen met all-weather banen. Er is gezorgd voor baanonderhoud en schoonmaak binnen in ons clubhuis. Er kwamen parkeerplaatsen. We kregen eerst telefoon en daarna Wifi internet. Een website. En ook, het vuilnis wordt nu opgehaald. We voldoen aan de regels voor Legionella en kunnen veilig douchen. De toiletten zijn altijd schoon en er is toiletpapier. enz.enz. Alles lijkt nu vanzelfsprekend…, maar er is veel gedaan en opgebouwd door onze voorgangers. Een aantal van deze pioniers is nog altijd lid bij RTV!

We zien een aantal trends bij tennisverenigingen in het land:

 1. a) In het westen van het land bijvoorbeeld. Lidmaatschapsgeld in Leiden is opgetrokken

voor volwassenen tot nu €190 en junioren €130. Men heeft relatief minder banen (ook om te onderhouden). Het is thuis reserveren en kan niet altijd terecht. Op deze manier wordt de organisatie makkelijker en kunnen klussen worden uitbesteed aan bedrijven.

 1. b) Opheffen of samenvoegen. Bijvoorbeeld onze gemeente zou kunnen beslissen om nog

maar 1 of 2 tennisverenigingen over te houden in het Bergeijkse en gaan we met z’n allen naar Westerhoven of Bergeijk toe. Men ziet ons in ieder geval graag komen!

Wat ik zo moeilijk vind is, dat als ik met onze leden praat er eigenlijk 2 verschillende groepen leden zijn:

1) De echte ‘verenigingsmens’, zeg maar het vlees en bloed van onze pioniers. Nooit te beroerd en altijd klaar staan voor een ander. Hun visie is gewoonweg lekker samen gezellig tennissen. Met nadruk op SAMEN. We zijn er voor elkaar op en naast de tennisbaan. De vereniging en de mens is de bindende factor. En misschien ook zoals het CDA het vroeger zei het ‘gezin als hoeksteen van de samenleving’.

2) De ‘consumptiemens’: Ik betaal om te kunnen tennissen en ik betaal om te worden bediend. Als het mij hier niet meer bevalt, dan stap ik op en zoek wel een betere plek om te kunnen tennissen. Geen kopzorgen, het moet gewoon werken. Nadruk op:

INDIVIDUEEL BEDIEND WORDEN.

De vraag is nu wie we willen zijn als RTV: Een vereniging voor en met elkaar of willen we enkel tennissen en bediend worden, wat inhoudt dat het lidgeld flink gaat stijgen en zo ook de consumptieprijzen ?

Komt allen en denk mee! … voor het te laat is. Wie zijn wij en wat is onze visie over de toekomst van RTV?

* Agendapunt 10:

Alle bestuursleden geven aan te willen stoppen, uiterlijk per 1 september 2017.

Vooralsnog hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld en niemand is herkiesbaar.

Aftredend zijn:

Daniel Santilli, Henk van Tongeren, Odette van Ham, Maria van der Heijden en Erik Kox.

Verslag algemene ledenvergadering RTV 31 maart 2016